This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

"analysis" po Polsku | Tłumaczenie angielsko-polskie dla "analysis"

analiza [f]

 • Przykłady użycia: "analysis"

 • Court analysis

  Analiza Trybunału

  Fonte
 • Analysis by type of error

  Analiza wg rodzaju błędu

  Fonte
 • One needs to do a global analysis

  Analiza musi być globalna

  Fonte
 • Analysis of inquiries opened7

  Analiza wszczętych dochodzeń7

  Fonte
 • I've had enough of your analysis

  Mam dosyć Twoich analiz

  Fonte
 • ANNEX II: PHP ‘HEALTH DETERMINANTS’ STRAND ANALYSIS OF SIX POLICY AREAS

  ZAŁĄCZNIK II: PZP KOMPONENT „WYZNACZNIKI ZDROWIA” ANALIZA SZEŚCIU OBSZARÓW POLITYKI

  Fonte
 • An analysis of the control statistics must form part ofthe basis ofthe SoA.

  PW musi częściowo opierać się na analiziestatystyk kontroli.

  Fonte
 • Since an analysis of the text provides no assistance, it is necessary to refer to its objectives.

  Ponieważ wykładnia ww. dyrektywy nie daje rozwiązania, należy odnieść się do jej celu.

  Fonte
 • The topics of the TWGs have been carefully chosen to ensure a common and multisectoral analysis.

  Zagadnienia podejmowane przez tematyczne grupy robocze zostały bardzo starannie wybrane, aby umożliwić wspólną i wielosektorową analizę.

  Fonte
 • Also highlighted was the need to unite in our analysis both supply-side and demand-side issues.

  Zwrócono również uwagę na potrzebę połączenia w naszych analizach kwestii dotyczących podaży i popytu.

  Fonte
 • Risk analysis, which we already know to be utterly ineffective, remains central to this system.

  Najważniejsza dla tego systemu jest analiza ryzyka, która jak już wiemy jest całkowicie nieskuteczna.

  Fonte
 • What we want is a first real analysis of cohesion policy programmes for the period 2007-2013.

  Naszym zamierzeniem jest uzyskanie pierwszej prawdziwej analizy programów polityki spójności w latach 2007-2013.

  Fonte
 • That analysis is called into question by the Commission in the first limb of the first plea.

  Analiza ta została podważona przez Komisję w pierwszej części zarzutu pierwszego.

  Fonte
 • This must still be followed by a cost-benefit analysis of the various policies implemented.

  Powinna temu nadal towarzyszyć analiza kosztów i korzyści polityki realizowanej w poszczególnych obszarach.

  Fonte
 • 50.The use ofrisk analysisfor customs control has been mandatorysince 1January 2007.

  50.Zastosowanieanalizyryzykawzakresie kontrolicelnejjestobowiązkoweoddnia 1‡stycznia 2007r.

  Fonte
 • Information and analysis are crucial to the successofdrug strategies and policies.

  Informacje i analiza to elementy konieczne do tego,aby strategie i polityka wobec narkotyków odniosłysukces.

  Fonte
 • We are assessing the instruments using a model-based quantitative analysis.

  Oceniamy te instrumenty za pomocą modelowej analizy ilościowej.

  Fonte
 • Direct aids, however, only represented12auditfieldsinthe2008 risk analysis.

  Pomoc bezpośrednia stanowiłajednaktylko 12 obszarów kontroli w¹analizieryzyka narok 2008.

  Fonte