This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

"pozyczki z NFOSiGW" em inglês

 • Exemplos de uso para: "pozyczki z NFOSiGW"

 • dopóki nie zwróci pan pożyczki

  until the loan has been repaid to us.

  Fonte
 • To znaczy, do czasu otrzymania pożyczki.

  At least till we've negotiated this loan.

  Fonte
 • Umowa w sprawie pożyczki nie została jeszcze podpisana.

  The loan agreement has not yet been signed.

  Fonte
 • Ludzie muszą kupować i inwestować, a pożyczki nie są dostępne.

  We need people to spend and to invest and there just are no credit lines available.

  Fonte
 • Pożyczki rzadko są dostępne dla biednych, i to musi się zmienić.

  Loans are rarely available to the poorest, and that must change.

  Fonte
 • Pożyczki bankowe na zakup domu były bardzo ograniczone i dość drogie.

  Bank loans for house purchases were very limited and quite expensive.

  Fonte
 • Pożyczki te zaś są przyznawane przez banki i mają gwarancję państwa.

  Students at Finnish universities do not have to payfor tuition or for taking a degree.

  Fonte
 • Prawa bez obowiązków to pożyczki wysokiego ryzyka w świecie moralności.

  Rights without responsibilities are the subprime mortgages of the moral world.

  Fonte
 • Jest ona bezpodstawna, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, pożyczki zwrotne się zwraca.

  It is unfounded because, by definition, the repayable loans are repaid.

  Fonte
 • Bank może uzależnić przyznanie pożyczki od zorganizowania międzynarodowych przetargów.

  The Bank may make its loans conditional on international invitations to tender being arranged.

  Fonte
 • Jednocześnie sektor ten skorzystał z ułatwionego dostępu do finansowania przez pożyczki i gwarancje.

  At the same time, the sector benefited from eased access to finance through loans and guarantees.

  Fonte
 • Gwarancja Wspólnoty Europej­skiej na pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla pań­stw trzecich

  European Community guarantee for European Investment Bank loans to third countries

  Fonte
 • O ile to możliwe, pożyczki są udzielane pod warunkiem korzystania także z innych źródeł finansowania.

  As far as possible, loans shall be granted only on condition that other sources of finance are also used.

  Fonte
 • O specjalne pożyczki można występować po upływie czterech lat od wejścia w życie niniejszego Traktatu.

  Special loans may not be called for until the beginning of the fourth year after the entry into force of this Treaty.

  Fonte
 • Zamiast subsydiów Airbus otrzymuje pożyczki zwrotne, które, jak sama nazwa wskazuje, muszą zostać zwrócone.

  Instead of subsidies, it gets repayable loans, which, as their name suggests, have to be repaid.

  Fonte
 • Jednak zamiast wypowiedzenia umowy właściciel koncesji otrzymuje dodatkowe pożyczki sięgające milionów euro.

  Instead of having the agreement terminated, however, the concession holder receives additional loans amounting to millions of euro.

  Fonte
 • Rada Dyrektorów podejmuje decyzje w sprawie wniosków o pożyczki i gwarancje, otrzymanych od Komitetu Zarządzającego.

  The Board of Directors shall rule on applications for loans or guarantees submitted to it by the Management Committee.

  Fonte
 • Bank wspiera inwestycje dokonywane przez MŚP w sposób zdecentralizowany, poprzez globalne pożyczki udzielane przez banki.

  The Bank supports investment by SMEs in a decentralised way by means of global loans granted through banks.

  Fonte
 • Jeżeli Komitet jest przeciwny udzieleniu pożyczki lub gwarancji, przekazuje odpowiednie dokumenty wraz z opinią Radzie Dyrektorów.

  Where the Management Committee is against granting the loan or guarantee, it shall submit the relevant documents together with its opinion to the Board of Directors.

  Fonte
 • Inicjatywa ta od lat cieszy się poparciem lokalnych kościołów poprzez równoległe systemy i nieformalne drobne pożyczki dla biednych.

  This initiative has for many years enjoyed the support of local churches, through parallel schemes and informal micro-loans to the poor.

  Fonte