This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

"I salute you" po Polsku | Tłumaczenie angielsko-polskie dla "I salute you"

Miłej podróży

  • Przykłady użycia: "I salute you"

  • salute

   Czołem

   Fonte
  • I wish I loved you

   Chciałabym cię kochać

   Fonte
  • I thought I heard you

   Myślałem, że to Ty

   Fonte
  • I won't, I tell you!

   Nie przejdę!

   Fonte
  • salute before going in

   Okażcie szacunek

   Fonte
  • I salute the courage of members of the gay community in Uganda who bravely fight each day against this menacing threat to their identities and their very lives.

   Gratuluję odwagi członkom środowiska gejów w Ugandzie, którzy odważnie walczą każdego dnia z tym poważnym zagrożeniem ich tożsamości a nawet życia.

   Fonte
  • Unfortunately, the situation has been going on for a long time, but I salute Poland's new leader, who wanted to improve relations with Russia, and Germany too.

   Niestety ta sytuacja ciągnie się od długiego czasu, ale popieram nowego przywódcę Polski, który pragnie poprawy stosunków z Rosją, a także z Niemcami.

   Fonte
  • Let us salute the pioneers who have been involved in this along the way, as you yourself have recently, Mr President, as well as my friend, Chancellor Helmut Schmidt and his Secretary of State, Manfred Lahnstein;

   Oddajmy honor pionierom, którzy byli zaangażowani w te działania od samego początku, jak ostatnio pan, panie przewodniczący, jak również mój przyjaciel, kanclerz Helmut Schmidt i jego sekretarz stanu, Manfred Lahnstein;

   Fonte
  • Mr President, I would like to salute the directive under discussion for taking an important step towards simplifying the bureaucracy of the national regimes on defence-related transfers within the Community.

   Panie przewodniczący! Chciałbym pochwalić omawianą dyrektywę za to, że stanowi ważny krok w kierunku ograniczenia biurokracji reżimów krajowych w obszarze transferów związanych z obronnością na terenie wspólnoty.

   Fonte
  • I salute the courage of the hundreds of gay people and their supporters who braved the hate campaign against them to march in the Baltic Pride parade in Lithuania's capital, Vilnius, in May of last year.

   Wyrażam szacunek dla odwagi setek osób homoseksualnych i ich zwolenników, które rzuciły wyzwanie skierowanej przeciwko nim kampanii nienawiści i przemaszerowały w paradzie Baltic Pride w litewskiej stolicy, Wilnie, w maju ubiegłego roku.

   Fonte
  • Mr President, I strongly support the rapporteur in her report and salute her sterling work on behalf of citizens right across Europe who have fallen foul of the outrageous property practices in Spain.

   Panie przewodniczący! Zdecydowanie popieram panią poseł sprawozdawczynię i chylę czoła przed jej solidną pracą w imieniu obywateli europejskich, którzy ponieśli szkody w wyniku skandalicznych praktyk w dziedzinie własności w Hiszpanii.

   Fonte
  • May I conclude with the following: I would like to salute the determination shown by Mr Vidal-Quadras to ensure that Parliament and the Council should reach agreement in the second reading.

   Na koniec chcę powiedzieć, co następuje: podziwiam determinację, jaką okazał pan poseł Vidal-Quadras, dążąc do uzgodnienia stanowisk pomiędzy Parlamentem i Radą podczas drugiego czytania.

   Fonte
  • This is why I salute the recent interventions of president Sarkozy and of the French presidency as well as of other European leaders who have referred to the need to make such a reform.

   Właśnie z tego powodu wyrażam szacunek dla ostatnich interwencji prezydenta Sarkozy'ego i francuskiej prezydencji, jak również innych europejskich przywódców, którzy mówili o potrzebie dokonania takiej reformy.

   Fonte
  • Mr President, I should like to salute the Prime Minister for being one of the not so many prime ministers who speaks the same language here in Brussels as in their respective capitals.

   Panie przewodniczący! Chciałbym pogratulować panu premierowi za to, że jest jednym z tak niewielu premierów, którzy mówią takim samym językiem tutaj w Brukseli, jak w swoich stolicach.

   Fonte
  • Firstly, Mr Buzek, I salute you as a man of resistance and as one of the founders of Solidarność, as the man from Silesia who never forgot his roots, his history or his values.

   Po pierwsze, panie Buzek, chylę czoła przed panem, jako człowiekiem ruchu oporu i jednym z założycieli Solidarności, jako człowiekiem ze Śląska, który nigdy nie wyrzekł się swoich korzeni, historii ani wartości.

   Fonte
  • In response to our humorous question of whether he had slept through his own speech, Mr Martin adopted a particular stance here, clicked his heels and gave the Hitler salute.

   W odpowiedzi na nasze żartobliwe pytanie, czy przespał moment własnego wystąpienia, pan poseł Martin przyjął szczególną postawę, stuknął obcasami i wykonał hitlerowskie pozdrowienie.

   Fonte
  • On behalf of the Belgian Government, I would like to say that we consider the efforts we put in during the Belgian Presidency as a kind of salute to your work here.

   W imieniu mojego rządu chciałbym stwierdzić, że uważamy nasze wysiłki podczas prezydencji belgijskiej za rodzaj hołdu dla Państwa pracy tutaj.

   Fonte
  • I also wish to take this opportunity to salute the courage, fortitude and peaceful resistance of the Tibetan people whose example is an inspiration to us all.

   Chcę również skorzystać z tej okazji, by oddać hołd odwadze, wytrwałości i duchowi pokojowego sprzeciwu Tybetańczyków, których przykład jest dla nas wszystkich inspiracją.

   Fonte