This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

"Inspections and checks" po Polsku

 • Przykłady użycia: "Inspections and checks"

 • Inspections and checks

  Inspekcje i kontrole

  Fonte
 • 16 — Concerns checks on bovine animals only.17 — Concerns checks on bovine animals only.

  16 — Jedynie odnośnie do kontroli dotyczącej bydła.17 — Idem.

  Fonte
 • This relates to both proper customs checks at external borders and inspections within Member States.

  Odnosi się to zarówno do właściwych kontroli celnych na zewnętrznych granicach UE, jak i inspekcji na terytorium państw członkowskich.

  Fonte
 • Administrative checks shall be supplemented by on-the-spot checks covering a sample of agricultural holdings.

  Kontrole administracyjne uzupełniane są przez kontrole na miejscu obejmujące reprezentatywną grupę gospodarstw rolnych.

  Fonte
 • They also carry out administrative checks on all claims and a series of on-the-spot checks of a sample of claims.

  Agencje te przeprowadzają także kontrole administracyjne wszystkich wniosków oraz szereg kontroli na miejscu w odniesieniu do wybranej próby wniosków.

  Fonte
 • Why do we rely on self checks and receive values rather randomly that then require state checks to be carried out ex post?

  Dlaczego polegamy na samokontroli i uzyskujemy wyniki w sposób dość przypadkowy, co następnie zmusza do przeprowadzania państwowych kontroli ex post?

  Fonte
 • The singlemarket replaced frontier checks ongoods with systems based on trust, andon checks before departure and onarrival.

  Wolny rynekzastąpił kontrole graniczne systememopartym na wzajemnym zaufaniumiędzy państwami, w którym kontroleprzeprowadzane są przed wyjazdemz kraju i po wjeździe do kraju sąsiedniego.

  Fonte
 • Use of the phrase ’in particular’ necessarily implies that the administrative checks include measures other than cross-checks.

  Użycie przysłówka „szczególnie” oznacza bezwzględnie, że kontrole administracyjne łączą w sobie inne działania, niż tylko kontrole krzyżowe.

  Fonte
 • Without prejudice to checks carried out by the domestic authorities, the Commission can arrange for checks to be performed in situ.

  Nadzór a posteriori nad zarządzaniem środkami przeznaczonymi na politykę rolną zapewniają Trybunał Obrachunkowy oraz Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego.

  Fonte
 • I understand that there are regular checks carried out, but in this case there were clearly some gaps in the checks on that market.

  Rozumiem, że inspekcje są przeprowadzane regularnie, ale w tym przypadku wyraźnie wystąpiły pewne luki w kontrolach na tym rynku.

  Fonte
 • The key is clearly Egypt and it consists in a guarantee of tunnel checks and smuggling checks which would be acceptable to the Egyptian side.

  Kluczową rolę odgrywa bezsprzecznie Egipt, a polega ona na zagwarantowaniu kontroli tuneli i przemytu, która byłaby akceptowalna dla strony egipskiej.

  Fonte
 • This will prevent unnecessary inspections, increase the effectiveness of monitoring and reduce the red tape for those subject to inspections.

  Zapobiegnie to zbędnym kontrolom, zwiększy skuteczność nadzoru oraz zmniejszy obciążenia administracyjne dla kontrolowanych podmiotów.

  Fonte
 • In any event, since that delay leads to an absence of checks, it infringes the general obligation to be in a position to carry out such checks.

  W każdym stanie rzeczy, o ile tyko opóźnienie takie pociąga za sobą brak kontroli, pozostaje ono w sprzeczności z ogólnym obowiązkiem ich przeprowadzenia.

  Fonte
 • Neither the areas declared nor those extracted from the GIS can be confirmed as accurate without on-the-spot checks or any other additional checks.

  Tymczasem wobec braku kontroli na miejscu i wszelkich innych kontroli uzupełniających ani obszary zgłoszone, ani wynikające z SIG nie mogą być uznane za dokładne.

  Fonte
 • They are not limited to setting fishing quotas, but sometimes involve restrictions on the number of fishing days, inspections and meticulous checks.

  To prawda, że środki narzucane przez te plany są drastyczne i nie ograniczają się do ustalania kwot połowowych, lecz wprowadzają także czasami ograniczenia dni, w których połowy są dopuszczalne, oraz drobiazgowe inspekcje i kontrole.

  Fonte
 • Many more of them travel regularly to other Member States for business or as tourists and enjoy fast-track checks at borders or even no checks at all.

  O wiele więcej obywateli podróżuje regularnie do innych państw członkowskich w sprawach służbowych lub jako turyści, korzystając z przyśpieszonych kontroli granicznych, a nawet nie przechodząc ich wcale.

  Fonte
 • We are making real savings on intra-Community checks, which will give the Member States additional resources to step up checks on exports to third countries.

  Osiągamy realne oszczędności dzięki likwidacji kontroli wewnątrzwspólnotowych, co państwom członkowskim daje dodatkowe zasoby na wzmożone kontrole wywozu do krajów trzecich.

  Fonte
 • In the absence of on-the-spot checks or any other additional checks, neither the areas declared nor those extracted from the GIS could be confirmed as accurate.

  Wobec braku kontroli na miejscu i wszelkich innych kontroli uzupełniających ani obszary zgłoszone, ani wynikające z SIG nie mogły być uznane za dokładne.

  Fonte
 • Although many errors may only be found by performing checks at the beneficiary, desk checks should permit the detection of basic deficiencies in cost statements.

  Chociaż wiele błędów można wykryć jedynie podczas przeprowadzania kontroli u beneficjenta, kontrole dokumen­tacji powinny pozwolić na wykrycie podstawowych braków w zestawieniach poniesionych wydatków.

  Fonte
 • The Food and Veterinary Office and the European Food Safety Authority should carry out further inspections and analyses in this field and submit recommendations.

  Biura ds. Żywności i Weterynarii oraz Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności powinny prowadzić dalsze kontrole i analizy w tej dziedzinie oraz przedstawiać zalecenia.

  Fonte

Podobne słowa

Inspections and checks