This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

Tradução polaco-inglês para "Substancje uczulające (alergeny)"

 • Substancje uczulające (alergeny)

  Allergenic and sensitising agents

 • Exemplos de uso para: "Substancje uczulające (alergeny)"

 • uczulające na

  Skin sensitisation

  Fonte
 • Są to substancje hamujące rozwój mózgu dziecka.

  These are substances that impair the development of children's brains.

  Fonte
 • Punkt 30– Substancje działające szkodliwie na rozrodczość: kategoria 1

  Point 30 — Toxic to reproduction: category 1

  Fonte
 • Należy wyraźnie oznaczyć na tej liście substancje znajdujące się w programie pracy Agencji

  Within this list, substances on the Agency's work programme should be clearly identified.

  Fonte
 • Ponadto skarżące twierdzą, że substancje mogące zastąpić malation nie są jego doskonałymi substytutami.

  Furthermore, the applicants have acknowledged that the substances which might replace malathion cannot be a perfect substitute.

  Fonte
 • Należy wziąć pod uwagę fakt, że wszelkie substancje uzależniające i zachowania związane z uzależnieniami charakteryzują się pewnymi cechami szczególnymi.

  It should be borne in mind that any addictive drug and any addictive behaviour have their own characteristics.

  Fonte
 • Opisywano również ich działanie uczulające skórę, drażniące oczy i drogi oddechowe, wywołujące pokrzywkę kontaktową, nieżyt nosa oraz astmę.

  Skin sensitisation, irritation of the eyes and respiratory tract, contact urticaria, rhinitis and asthma are also reported.

  Fonte
 • Już teraz wiemy, że obecny system, według którego należy zbadać substancje znajdujące się na liście i wprowadzić nowe, działa co najmniej zbyt wolno.

  It has already become clear that the present system, under which substances on the list are to be examined and new ones added, at best works too slowly.

  Fonte
 • Ponieważ istnieją substytuty i przypuszczalnie mniej toksyczne substancje wybielające, moim zdaniem nie ma powodu zezwalać na odstępstwa.

  As alternative and possibly less toxic bleaching substances exist, then in my opinion it is unnecessary to permit exceptions.

  Fonte
 • Należy wycofać substancje stanowiące zagrożenie dla ludzkiego zdrowia oraz zmniejszyć całkowitą ilość stosowanych przez nas pestycydów.

  Substances that pose a risk to health must be withdrawn, and the overall amount of pesticides we use must be reduced.

  Fonte
 • ChZT obejmuje zatem zarówno podlegające biodegradacji substancje określane za pomocą wskaźnika BZT5, jak i utleniające się substancje nieulegające biodegradacji. Ten parametr

  COD therefore includes bothbiodegradable matter characterised by BOD5 and non- biodegradable oxidisable matter. Thisparameterisalsoexpressedin

  Fonte
 • Wykazano, że niektóre hodowle komórkowe in vitro reagują na środki uczulające skórę, ale potrzebne są jeszcze dalsze badania i doskonalenie tych metod.

  Some in vitro cell systems have been shown to respond to skin-sensitising agents, but further research and refinement is needed.

  Fonte
 • Środowiskowym normom jakości podlegać będą łącznie 33 substancje zanieczyszczające (głównie pestycydy i metale ciężkie), jakie znaleźć można w rzekach, jeziorach i wodach przybrzeżnych.

  In total, 33 pollutants (mainly pesticides and heavy metals) found in rivers, lakes and coastal waters will be subject to environmental quality standards.

  Fonte
 • Stwierdził pan właśnie, że wprowadziliśmy poprawkę, która spowoduje, że substancje zaburzające gospodarkę hormonalną nie będą dostępne na rynku przez kolejne cztery lata.

  What you just said was, we have introduced the amendment so that endocrinal substances will not be on the market for a further four years.

  Fonte
 • Nie jest tajemnicą, że przez dziesiątki lat do tytoniu dodawano substancje, takie jak nitrozoaminy będące związkami azotu, powodujące raka i zwiększające wchłanianie nikotyny.

  It is not a secret that for decades some ingredients have been added to tobacco, such as nitrosamines, which are nitrogen compounds that cause cancer and an increased absorption of nicotine.

  Fonte
 • CMR - czyli, innymi słowy, substancje sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, muszą zostać objęte zakazem w ramach nowej dyrektywy w sprawie zabawek.

  CMRs - in other words, substances classified as carcinogens, mutagens or substances toxic to reproduction - must be banned under the new Toys Directive.

  Fonte
 • Substancje będące składnikami preparatów w tak niewielkich stężeniach powinny być również zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia.

  Substances in preparations in such low concentrations should also be exempt from authorisation.

  Fonte
 • Dym tytoniowy jest nie tylko głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza - substancje chemiczne zawarte w papierosach narażają tak samo palaczy jak i osoby niepalące na poważne ryzyko.

  Not only is tobacco smoke a major source of air pollution, the chemicals contained in cigarettes expose smokers and non-smokers alike to serious risk.

  Fonte