This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

Traducción de polaco-inglés para "Czy słyszę 1300?"

Do I hear 13? Twelve?

  • Ejemplos de uso para: "Czy słyszę 1300?"

  • Czy ja słyszę muzykę?

   Do l hear music?

   Fonte
  • Kto da 1300?

   I'll bid

   Fonte
  • Uczestniczył też w pracach Forum Obywatelskiego, w którym wzięło udział 1300 osób z całej Rosji.

   Mr Dimitriadis participated in the work of the civic forum attended by 1 300 participants from all Russia.

   Fonte
  • W zeszłym roku w wydarzeniu tym wzięło udział ok. 1300 miast, a co roku ich liczba rośnie.

   Around 1 300 cities took part last year, and every year the number is growing.

   Fonte
  • Ubolewam również nad wzrostem liczby więźniów politycznych w Birmie z 1300 do ponad 2100 od czasu szafranowej rewolucji we wrześniu 2007 roku.

   I also deplore the fact that the number of political prisoners in Burma has increased from 1 300 to over 2 100 since the Saffron Revolution of September 2007.

   Fonte
  • Nie możemy pozostawić nikogo na zewnątrz, czy to młodego czy starego, czarnego czy białego, bogatego czy biednego.

   We cannot leave anyone out, whether young or old, black or white, rich or poor.

   Fonte
  • Upadki z wysokości są jedną z najczęstszych przyczyn śmiertelnych wypadków przy pracy, zwłaszcza w przemyślebudowlanym, gdzie każdego roku w Europie traci życie 1300 osób.

   Falls from a height remain one of the main causes of fatal work accidents, especially in the construction industry,where there are still 1,300 deaths in Europe each year.

   Fonte
  • Nie ma pewności, czy te środki zostały utracone, czy skradzione oraz czy błędy były jednorazowe, czy miały przyczyny systemowe.

   There is no clear picture as to whether the funds were lost or stolen, and whether the errors are systemic or one-off errors.

   Fonte
  • Czy Rada może wyraźnie określić, czy i w jakim zakresie te twierdzenia są prawdziwe oraz czy te sprawy mają charakter wyłącznie krajowy oraz czy podlegają zasadzie pomocniczości?

   Can the Council clearly state whether and to what extent these claims are accurate or whether all these issues are purely national matters and/or are covered by the subsidiarity principle?

   Fonte
  • Igrzyska Olimpijskie dyktatury są aktem politycznym, czy nam się to podoba, czy nie, czy podoba się to prawu, czy nie.

   Olympic Games in a dictatorship are a political act, whether we like it or not, whether the law likes it or not.

   Fonte
  • Czy komisarz może mi powiedzieć czy istnieje jakiś przekonujące świadectwo lub dowód naukowy mówiące o tym czy pola elektromagnetyczne są czy nie zagrożeniem dla zdrowia publicznego?

   Can the Commissioner tell me if there is any definitive evidence or scientific proof in relation to whether or not electromagnetic fields are a hazard to public health?

   Fonte
  • Niemniej jednak kiedy słyszę wszystkich tych ludzi mówiących, że chcą wprowadzić ustawy i rozporządzenia, zastawiam się, czy powinniśmy kierować gospodarką rynkową.

   Nevertheless, when I hear all these people saying that they want to introduce laws and regulations, I wonder whether we need to rein in the market economy.

   Fonte
  • Po drugie, wzdragam się, gdy słyszę powtarzane sugestie, by UE nakładała własne podatki lub emitowała europejskie obligacje rządowe, które prędzej czy później ktoś będzie musiał spłacić.

   Secondly, I absolutely shudder at the repeated suggestions that the EU should impose its own taxes or that it should issue European government bonds, which will sooner or later have to be paid back by somebody.

   Fonte
  • Ta sprawa musi nadal pozostać w programie, czy z rezerwą czy bez rezerwy, czy z ust. 11 w naszej rezolucji, czy bez niego, a nawet przy wypełnieniu warunków wstępnych, albo bez nich.

   This issue must remain on the agenda, and it will remain on the agenda, with or without the reserve, with or without paragraph 11 of our resolution and even with or without the fulfilment of prior conditions.

   Fonte
  • Pragnę wspomnieć, że czasem występują fundamentalne różnice między tym, co słyszę w Radzie Europejskiej od premierów i różnych osób, a tym, co słyszę w tej sali od tych samych członków tych samych grup politycznych.

   I should like to mention that there are sometimes major differences between what I hear in the European Council, from prime ministers and different individuals, and what I hear in this Chamber from the same members of the same political group.

   Fonte
  • Nie chcemy znać nazwisk, lecz chcemy wiedzieć, czy decyzja była podjęta większością mniejszą czy też przeważającą, czy dyskusja była długa, czy też jej prawie nie było.

   We do not want to know names, but we want to know if the decision was by a narrow or a clear majority and whether there was a great deal of debate or not much.

   Fonte
  • Czy mogliby wyjaśnić, czy użytek publiczny oznacza działalność komercyjną, czy oznacza zakup biletów na loty, czy też oznacza lotniska, do których dostęp mają wszyscy obywatele?

   Could they explain whether it means commercially viable, whether it means people buying tickets for flights, or whether it means ones to which the public can actually get access?

   Fonte
  • Kobiety muszą móc decydować o tym: czy chcą wychodzić za mąż, czy chcą mieć dzieci, czy chcą kontynuować edukację, czy chcą zostać w domu, iść do pracy, założyć firmę i mieć dostęp do własności.

   Women must be given: the choice to marry or not; the choice to have children or not, to have a career, to have further education or not, to stay at home, to go out into the workplace, to start a business or to have access to property.

   Fonte