This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

"Tłumaczenie i analiza odpowiedzi" en inglés | Traducción de polaco-inglés para "Tłumaczenie i analiza odpowiedzi"

Translation and examination of the reply

 • Ejemplos de uso para: "Tłumaczenie i analiza odpowiedzi"

 • Tłumaczenie maszynowe

  Machine translation

  Fonte
 • Właśnie skończyłem tłumaczenie ciekawych, starych tablic.

  I've just finished translating an interesting old tablet.

  Fonte
 • tłumaczenie:

  ripped by Orion1

  Fonte
 • Niesłuszne odrzucenie oferty na tłumaczenie

  Wrongful rejection of a translation tender

  Fonte
 • Przeprosiła za kłopot i dostarczyła tłumaczenie odpowiedzi na język irlandzki.

  It apologised for the inconvenience and provided a translation into Irish of its response.

  Fonte
 • Analiza wydatków publicznych państwa zapewnia użyteczne informacje na temat efektywnego i sprawnego gospodarowania środkami przez rząd.

  The analysis of a State’s public expenditure provides useful information regarding the ability of its government to spend effectively and efficiently. ciently.

  Fonte
 • Rezolucja, analiza sytuacji i proponowany kierunek świadczą o tym, jaką słuszność miał każdy, kto sprzeciwiał się sukcesji Kosowa.

  This resolution, the analysis of the situation and the suggested direction attest to how right anyone who opposed Kosovo's secession was.

  Fonte
 • 3.2 Analiza wszczętych dochodzeń 3.3 Wyniki dochodzeń Rzecznika 3.4 Sprawy modelowe jako przykłady najlepszych praktyk 3.5 Analiza tematyczna zamkniętych dochodzeń 3.6 Przekazanie skargi i udzielanie porady

  3.1 Overview of complaints examined 3.2 Analysis of inquiries opened 3.3 Findings of the Ombudsman’s inquiries 3.4 Star cases exemplifying best practice 3.5 Thematic analysis of inquiries closed 3.6 Transfers and advice

  Fonte
 • W trakcie posiedzeń komisji lub delegacji odbywających się poza ich zwykłymi miejscami pracy zapewniane jest tłumaczenie z i na języki tych członków, którzy potwierdzili swój udział w posiedzeniu.

  At committee and delegation meetings away from the usual places of work interpretation shall be provided from and into the languages of those members who have confirmed that they will attend the meeting.

  Fonte
 • Skarżąca zarzucała ponadto, że Europol niedokładnie potraktował odwołanie do Komisji Odwoławczej, ponieważ francuskie tłumaczenie odpowiedzi skierowane było do innej osoby wnoszącej apelację.

  The complainant further alleged that Europol had failed carefully to deal with her appeal to the Appeals Commi4 ee because the French translation of its reply was addressed to another appellant.

  Fonte
 • Jej koleżanka z partii Sinn Féin, posłanka McDonald, wciąż obstaje przy wypowiedziach kaleczonym, jąkliwym, łamanym irlandzkim, ale i w tym przypadku tracimy tylko pieniądze na tłumaczenie.

  Her Sinn Féin colleague, Miss McDonald, has not got past uttering a little stammering, stuttering, pidgin Irish, but even then we are wasting money on translation.

  Fonte
 • Oprócz definicji stabilności cen strategia polityki pieniężnej obejmuje kompleksową ocenę ryzyka dla stabilności cen, na którą składają się analiza makroekonomiczna i analiza monetarna.

  In addition to the definition of price stability, the monetary policy strategy consists of a comprehensive assessment of the risks to price stability consisting of an economic analysis and a monetary analysis.

  Fonte
 • W tym roku rozpocznie się analiza dotycząca budowy unijnego systemu zharmonizowanej odpowiedzialności i podziału kosztów w kontekście rewizji dostępnych obecnie instrumentów finansowych.

  A study will be launched this year on the development of an EU harmonised responsibility and cost-sharing scheme to be considered in the context of a review of the currently available financial instruments.

  Fonte
 • Bardzo dziękuję za tłumaczenie i korzystając z okazji składam gratulacje tłumaczom, bo to dzięki ich jakże skomplikowanej i wydajnej pracy nasza praca jest możliwa.

  Thank you very much for your interpreting, and I would like to take this opportunity to congratulate the interpreters, who make our work possible through their own, which is so complicated and so effective.

  Fonte
 • Zalecenie Komisji 96/280/WE z dnia 3 kwietnia 1996 r. dotyczące definicjimałych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) [tłumaczenie nieoficjalne](Dz.U. L 107, str. 4).

  Commission Recommendation 96/280/EC of 3 April 1996 concerning the definition of small and medium-sized enterprises (SMEs) (OJ 1996 L 107, p. 4).

  Fonte
 • analiza ograniczonych możliwości dotyczących środków materiałowych oraz wsparcia technicznego, zarówno dla działań humanitarnych, jak i ochrony cywilnej;

  analysis of the shortcomings in material and technical support capability, for both humanitarian and civil protection actions.

  Fonte
 • Dlatego niezbędna jest analiza wszelkich skutków gospodarczych występowania tego problemu, a zwłaszcza sytuacji gospodarczej i społecznej.

  It is therefore necessary to study all the economic implications of this, particularly in economic and social terms.

  Fonte
 • Oczekujemy, że Komisja przedstawi nam wstępny projekt budżetu, w którym dokonana została dokładna i realistyczna analiza wymagań.

  We expect the Commission to present us with a preliminary draft budget that has analysed the requirements precisely and is realistic.

  Fonte