This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

"Warunki drogowe" en inglés

 • Ejemplos de uso para: "Warunki drogowe"

 • Warunki drogowe

  Road conditions

  Fonte
 • Czytelniejsze znaki drogowe na granicy

  Improving road signs at the border

  Fonte
 • Jeden na trzy śmiertelne wypadki drogowe ma miejsce w miastach.

  70 % of other pollutants from transport. One in three road fatalities occurs in cities.

  Fonte
 • umiejętności społeczne i życiowe, jak bezpieczeństwo drogowe,

  Schools in the province of Frieslandmust also teach Frisian, and may conduct some lessons in thatlanguage.

  Fonte
 • Istnieją mapy drogowe, ale niewielu podróżnych podąża tymi drogami.

  The road maps exist, but there are not many travellers on the road.

  Fonte
 • \* Patrz również załącznik 13 § 7.2.1 CSS i obowiązujące przepisy drogowe

  See also CSS annex 13 § 7.2.1 and valid road regulations

  Fonte
 • Ponadto opłaty te pomogłyby ograniczyć zatory, lokalne emisje i wypadki drogowe.

  Moreover, congestion charges would help to reduce congestion, local emissions and traffic accidents.

  Fonte
 • Obowiązkowe ćwiczenia praktyczne Nowożytny język obcy Bezpieczeństwo drogowe D x

  Modern foreign language Road safety l)Total number of weekly lessons

  Fonte
 • Po drugie, opracowany samochód musi mieć pozytywny wpływ na bezpieczeństwo drogowe.

  Secondly, its development must have a positive effect on road safety.

  Fonte
 • Jak powiedziała posłanka Ayala Sender, logistyka pomaga nam minimalizować zatory drogowe.

  As Mrs Ayala Sender has said, they help to minimise transport congestion.

  Fonte
 • Wypadki drogowe spowodowane są zarówno przez błąd człowieka, jak i przez zły stan pojazdu.

  Road accidents are caused both by human error and by poor vehicle condition.

  Fonte
 • Przewozy morskie stanowią znacznie bardziej energooszczędny środek transportu niż przewozy drogowe.

  Haulage by sea is a far more energy-efficient means of transport than road haulage.

  Fonte
 • Musimy pamiętać, że same projekty drogowe problemu nie rozwiążą i że niezbędne są projekty kolejowe.

  We must remember that road building alone will not solve the problem and rail projects are essential.

  Fonte
 • Lokalne przepisy drogowe są zazwyczaj ustalane przez władze regionu i są oznaczane odpowiednimi znakami drogowymi.

  Local t r a k c regulations are usually determined by the district authority and denoted by road signs.

  Fonte
 • Zatory drogowe są więc jednym z powodów, dla których niewątpliwie potrzebujemy nowej, sprawniejszej technologii.

  Congestion, then, is one problem for which we undoubtedly need new and better technology.

  Fonte
 • Po pierwsze powierzchnie drogowe o wysokim współczynniku tarcia mogą zmniejszyć drogę hamowania pojazdu nawet o 50%.

  Firstly, an effective high-friction coefficient road surface can reduce the stopping distance of a vehicle by as much as 50%.

  Fonte
 • Na płatnych miejscach parkingowych można parkować bezpłatnie i bez ograniczeń czasowych, chyba że znaki drogowe stanowią inaczej.

  Youmaypark free of charge and without time limit on roads where payment is required unless signs indicate otherwise.

  Fonte
 • Ten wzùr skıada siシ ze wspùlnotowego wzoru plastikowego prawa jazdy i kopii, na ktùrej zapisywane sッ kary za wykroczenia drogowe.

  This model consists of a Community model plastic card licence and a separate counterpart on which trafficinfringementsarerecorded.

  Fonte
 • Obie grupy muszą znać i respektować zasady ruchu drogowego oraz znaki drogowe poziome, a rowerzyści muszą nosić wyposażenie ochronne.

  They must know and respect the traffic rules, respect the markings, and cyclists must wear protective equipment.

  Fonte
 • Bezpieczeństwo drogowe jest niezwykle ważne dla każdego z nas, ponieważ środki, które należy przedsięwziąć, pozwolą ratować życie.

  Road safety is of extreme importance to all of us because the measures that need to be adopted save lives.

  Fonte

Palabras Similares

Warunki drogowe