This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

"Konkretne osiągnięcia i wyniki" in english

 • Context sentences for: "Konkretne osiągnięcia i wyniki"

 • Konkretne osiągnięcia i wyniki

  Concrete outputs and results

  Fonte
 • Oto konkretne odpowiedzi na konkretne pytania.

  These are the concrete answers to the concrete questions.

  Fonte
 • Agencja musi być skuteczna i osiągać konkretne wyniki.

  The Agency needs to be effective and achieve concrete results.

  Fonte
 • Mamy nadzieję, że te rozmowy przyniosą konkretne wyniki.

  We hope that these discussions will lead to concrete results.

  Fonte
 • Nie jest jeszcze jasne, jakie konkretne wyniki przyniesie to spotkanie.

  It is not clear yet what the specific results will be following this visit.

  Fonte
 • Nie prowadziliśmy jednak żadnych negocjacji, które przyniosłyby konkretne wyniki.

  However, there was not really any negotiation in terms of specific results.

  Fonte
 • Konkretne wyniki przyniesie budowanie w coraz większym stopniu Unii Europejskiej na Ukrainie.

  What is going to deliver is building more of the European Union within Ukraine.

  Fonte
 • Musimy działać i musimy działać w obszarach, w których zdołamy dostrzec konkretne wyniki.

  We need to act, and we need to act where we can see concrete results.

  Fonte
 • Potrzebne są konkretne wyniki, aby można było przejść do kolejnego etapu integracji europejskiej.

  Tangible results are needed in order for Montenegro to be able to move to the next stage of European integration.

  Fonte
 • Ważne jest zapewnienie, by nasze rozmowy były jak najbardziej efektywne i przynosiły konkretne wyniki.

  It is important to ensure that our dialogues are as productive as possible and that they deliver substantive results.

  Fonte
 • Kluczowe jest, aby Czarnogóra wywiązała się ze swoich obowiązków i mogła wykazać konkretne wyniki.

  It is essential for Montenegro to fulfil its undertakings and to be able to present tangible results.

  Fonte
 • Ja też lubię się spierać o zasady z posłami z innych grup, ale Europie potrzebne są konkretne wyniki.

  I, too, enjoy arguing principles with fellow Members from other groups, but Europe also needs tangible results.

  Fonte
 • Potrzebne są konkretne wyniki, co pozwoli Czarnogórze przejść do kolejnego etapu integracji europejskiej.

  Tangible results are needed in order for Montenegro to be able to move to the next stage of European integration.

  Fonte
 • Chciałabym, żeby Słowenia wysunęła konkretne wnioski i projekty oraz by osiągnęła w tym obszarze wyniki.

  I would like Slovenia to put forward some concrete proposals and projects and to achieve results in that area.

  Fonte
 • Jakie konkretne propozycje próbuje przedstawić prezydencja portugalska w celu osiągnięcia 3% inwestycji w innowacje?

  What specific proposals does the Portuguese Presidency intend to put forward to achieve 3% investment in innovation?

  Fonte
 • Węgierska prezydencja UE gotowa jest do współdziałania z francuską prezydencją G-20, by osiągnąć konkretne wyniki.

  The Hungarian Presidency of the EU is ready to work shoulder to shoulder with the French Presidency of the G20 to achieve concrete results.

  Fonte
 • Potrzebne są konkretne wyniki, aby stworzyć zrównoważoną i skuteczną strategię w dziedzinie kreatywności i innowacji.

  Concrete evidence is necessary for building a sustainable and effective strategy for creativity and innovation.

  Fonte
 • Działania Europejskiego Banku Inwestycyjnego muszą być lepiej ukierunkowane, selektywne i zorientowane na konkretne wyniki.

  The European Investment Bank's activities must be better targeted, selective and geared towards concrete results.

  Fonte
 • Dopiero, gdy będziemy mieli konkretne i możliwe do udowodnienia wyniki badań naukowych, będziemy mogli zapewnić odpowiedzi.

  Once we have some hard, provable scientific evidence we shall be able to provide answers.

  Fonte
 • Każda z nich przygotuje dwa warsztaty, opublikuje swoje wyniki i przedstawi konkretne narzędzia dla administracji regionalnej.

  Each will hold two workshops, document their findings and present concrete tools for regional actors.

  Fonte