This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

Polish-English translation for "Prawo do bycia wysłuchanym"

Right to be heard

 • Context sentences for: "Prawo do bycia wysłuchanym"

 • Wśród nich jest prawo do bycia reprezentowanym na tym forum.

  These include the right to be represented in this forum.

  Fonte
 • Panie Pośle Farage! To prawo Komisji, a Pan miał szansę być wysłuchanym.

  Mr Farage, it is the Commission's prerogative and you have had the chance to be heard.

  Fonte
 • Tym samym ich prawo do obrony, w szczególności prawo do bycia wysłuchanym, nie było przestrzegane.

  Therefore, the appellants’ rights of defence, in particular the right to be heard, were not respected.

  Fonte
 • Należy zagwarantować wszystkim dzieciom prawo do bycia adoptowanym.

  All children should be guaranteed the right to be adopted.

  Fonte
 • Prawo do bycia wysłuchanym rozciąga się jednak tylko na okoliczności stanu faktycznego lub prawnego, które stanowią podstawę decyzji, a nie na ostateczne stanowisko, które organ ma zamiar zająć.

  However, the right to be heard extends only to the factual and legal factors on which the decision is based, not to the final position which the authority intends to adopt.

  Fonte
 • Ponadto Trybunał stwierdził, że jeżeli postępowanie to przebiega zgodnie z prawem wspólnotowym, daje stronie wszystkie niezbędne gwarancje prawne, a zwłaszcza gwarancję prawa do bycia wysłuchanym.

  The Court further observed that, if that procedure is conducted in accordance with Community law, it affords the persons concerned all the necessary legal safeguards, namely the safeguard of a fair hearing.

  Fonte
 • Kraj ten jest często nazywany rajem dla turystów, ale jest on daleki od bycia rajem dla ludzi, którzy tam żyją.

  The country is often called a paradise for tourists, but is far from a paradise for the people living there.

  Fonte
 • Dla zaangażowania zainteresowanych stron w aktywny dialog konieczne jest zapewnienie społeczeństwu obywatelskiemu odpowiednich instrumentów umożliwiających wyrażanie jego opinii i bycie wysłuchanym.

  Involving interested parties in an active dialogue requires the provision of appropriate instruments for civil society to express its opinions and be heard.

  Fonte
 • Wnosząca odwołanie powołała się na prawo do poszanowania własności, prawo do przedstawienia stanowiska oraz prawo do skutecznej kontroli sądowej.

  The appellant has invoked the right to property, the right to be heard, and the right to effective judicial review.

  Fonte
 • W świetle tych rozważań w pkt 276 zaskarżonego wyroku w sprawie Kadi oraz w pkt 330 zaskarżonego wyroku w sprawie Yusuf i Al Barakaat Sąd orzekł, że należy oddalić argumenty skarżących dotyczące naruszenia prawa do bycia wysłuchanym.

  Having regard to those considerations, the Court of First Instance held in Kadi, paragraph 276, and Yusuf and Al Barakaat, paragraph 330, that the applicants’ plea alleging breach of the right to be heard must be rejected.

  Fonte
 • 1206 źródła i dziedziny prawa1211 prawo cywilne1216 prawo karne1221 sądownictwo1226 organizacja wymiaru sprawiedliwości1231 prawo międzynarodowe1236 prawa i wolności

  1206 sources and branches of the law1211 civil law1216 criminal law1221 justice1226 organisation of the legal system1231 international law1236 rights and freedoms

  Fonte
 • Zgodnie z art. 1 decyzji w sprawie zakresu uprawnień Komisja mianuje jednego lub kilku funkcjonariuszy ds. przesłuchań, których obowiązkiem jest „zapewnienie skutecznego egzekwowania prawa do bycia wysłuchanym [wykonywania prawa do przedstawienia stanowis

  Under Article 1 of the terms of reference, the Commission is to appoint one or more hearing officers ‘who shall ensure that the effective exercise of the right to be heard is respected in competition proceedings before the Commission’.

  Fonte
 • Jeżeli jednak istnieją odpowiednie warunki, dzieci mają prawo do bycia adoptowanymi, przede wszystkim we własnym kraju, ale również w innym kraju, w obrębie terytorium Unii Europejskiej.

  However, where suitable conditions exist, children have the right to be adopted, above all at national level, but also at international level, within the European Union.

  Fonte
 • Pracownicy najemni i osoby pracujące na własny rachunek mają prawo pobytu bez żadnych dodatkowych warunków, poza wymogiem bycia pracownikiem najemnym lub osobą pracującą na własny rachunek.

  Workers and self-employed persons have the right to reside without any conditions other than being a worker or self-employed person.

  Fonte
 • Wierzymy w prawo każdego człowieka do godności ludzkiej, co oznacza prawo do powstania z kolan i dumnego wyprostowania się oraz prawo do swobody myśli, wypowiedzi i kultu religijnego.

  We believe in the right of each person to human dignity, which means people's right to live on their feet and not on their knees, and the right to think and speak and worship freely.

  Fonte
 • Ponadto przy przekazywaniu danych należy przestrzegać podstawowych zasad, takich jak prawo osoby, której dane są przekazywane, do bycia o tym poinformowaną, jak również prawo korekty lub usunięcia takich danych, jeśli są one nieprawidłowe.

  In addition, there are fundamental principles that must be respected when personal data are transferred, such as the right of the person whose data are being processed to be informed, or the right to amend or delete such data if they are incorrect.

  Fonte
 • Dyrektywa przewiduje, że pracownicy najemni i osoby pracujące na własny rachunek mają prawo pobytu bez żadnych dodatkowych warunków, poza wymogiem bycia pracownikiem najemnym lub osobą pracującą na własny rachunek.

  The Directive provides that workers and selfemployed persons have the right to reside without any conditions other than being a worker or selfemployed person.

  Fonte
 • Europa musi przypomnieć Polsce, że walka przeciw karze śmierci jest wpisana w zasady a priori sprawiedliwości, które stanowią warunek sine qua non bycia Europejczykiem.

  Europe must remind Poland that the fight against the death penalty is laid down in the a priori principles of justice which are the sine qua non of being European.

  Fonte