This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

"Rodzaje kredytów EBI" in english

 • Context sentences for: "Rodzaje kredytów EBI"

 • Rodzaje kredytów EBI

  EIB loan formats

  Fonte
 • Europejski Bank Inwestycyjny oferuje różne rodzaje kredytów na wsparcie dla projektów w dziedzinie energii, w zależności od ich rozmiarów i kategorii:

  The European Investment Bank offers various loan formats in support of energy investment, depending on project size and category:

  Fonte
 • Program kredytów studenckich Diákhitel Központ na Węgrzech

  Diákhitel Központ student loan scheme in Hungary

  Fonte
 • Maksymalna wysokość tych kredytów – zazwyczaj do 50% całkowitego kosztu projektu.

  The maximum loan amount is in general up to 50% of the total project cost.

  Fonte
 • Zarówno stopy kredytów jak i popyt na dodatkowe zabezpieczenie powinny ograniczyć szkody moralne, które mogłoby wywołać takie przekonanie.

  Both loan rates and demands for collateral should reduce the moral damage that such a belief could create.

  Fonte
 • „Historyczna” definicja samodzielnych projektów odnosi się obecnie do niewielkiej ilości (około jednej trzeciej) operacji finansowania z kredytów indywidualnych.

  The “historic” reference to stand-alone projects corresponds today to a minority of individual loan operations (about one third).

  Fonte
 • Obecnie banki oferują im wyłącznie kredyty na surowych warunkach dopłat do kredytów.

  Banks now only offer them credit under the strict conditions of a subsidised loan.

  Fonte
 • Wreszcie konieczny jest program kredytów zapewniających wsparcie w dziedzinach takich jak gospodarka wodna i infrastruktura na Bliskim Wschodzie.

  Lastly, there needs to be a loan scheme providing help on issues such as water and infrastructure in the Middle East.

  Fonte
 • Istnieje ryzyko, że unormowania szczególnie boleśnie dotkną banki krajów skandynawskich, jako że te banki posiadają ogromne portfele kredytów hipotecznych o niskim stopniu ryzyka.

  There is a risk that the rules will affect banks in the Nordic countries particularly badly, as these banks have large low-risk home loan portfolios.

  Fonte
 • Zostaną wprowadzone usprawnienia w zakresie polityki kredytowej, systemów klasyfikacji kredytów i wyceny ryzyka, które wzmocnią jego zdolność podejmowania ryzyka i zwiększą oferowaną przezeń wartość dodaną.

  Refinements of the Bank’s credit policy, loan grading and risk pricing systems will strengthen the capacity for risk taking and enhance the valueadded provided by the Bank.

  Fonte
 • Kryzys na rynku kredytów hipotecznych pokazał, iż stabilność finansowa jest zagadnieniem wagi globalnej, ponieważ kryzysy nie ograniczają się już do jednego kraju lub jednego regionu.

  The crisis on the housing loan market has shown that financial stability is a global issue, since crises are no longer limited to a single country or a single region.

  Fonte
 • Ten program kredytów jest skierowany do studentów studiów licencjackich i magisterskich bez względu na ich pochodzenie społeczne czy wykształcenie.

  This student loan scheme addresses the needs of eligible undergraduate and graduate students regardless of their social or educational background.

  Fonte
 • +REDYT

  Loan/

  Fonte
 • „Wierzymy w sukces firmy ETI i uważamy, że nawet w tak trudnych czasach należy nadal udzielać kredytów rzetelnym klientom.

  Because ETI obtained a loan from EIB resources, the terms were better than it would have been able to get elsewhere.

  Fonte
 • Po trzecie, kryzys na rynku kredytów hipotecznych uświadomił nam, że trzeba widzieć różnicę między rożnymi typami pożyczek.

  The third point is that on the basis of the subprime crisis, we have learned that it is necessary to distinguish between several types of loan.

  Fonte
 • Kredyt

  Loan

  Fonte
 • Z ostatnich analiz międzynarodowych instytucji finansowych i agencji ratingowych wynika, że należy oczekiwać poważnego załamania gospodarczego w Europie Południowo-Wschodniej, któremu będzie towarzyszyć groźba niespłacania kredytów przez konsumentów i prz

  According to recent analyses by international financial institutes and credit-rating agencies, a major economic decline is to be expected in south-eastern Europe accompanied by the danger of loan default on the part of consumers and undertakings.

  Fonte
 • W sprawozdaniach z oceny podkreślono wagę oceny stosowania się do regulacji i przestrzegania zasad etyki przez promotorów projektów, zwłaszcza w przypadkach kredytów na programy obejmujące dużą liczbę małych operacji.

  Evaluation reports highlighted the importance of assessing promoters’awareness of regulatory compliance and ethical issues, in particular in those cases where the Bank provides a programme loan that includes a large number of smaller operations.

  Fonte
 • Rodzaje inwestycji

  Types ofinvestment

  Fonte
 • Rodzaje obszarów

  Notes/other restrictions

  Fonte
 • +REDYTO BIORCA

  Direct Loan

  Fonte
 • Okres pożyczki

  Loan period

  Fonte
 • Zabezpieczenia kredytu

  Security for your loan

  Fonte
 • Rodzaje finansowania:

  Type of finance:

  Fonte