This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

"Nie marudź" für englisch

 • Beispielsätze für: "Nie marudź"

 • Nie marudź

  Don't quibble

  Fonte
 • Nie marudź, bo się spóźnisz do więzienia.

  Come on. You're going to be late forjaiI.

  Fonte
 • Nie jedna, nie dwie i nie trzy, i nie tylko wczoraj: powtarzam, przez ostatnie dziewięć lat.

  That is not just one, two or three, and not just yesterday: I repeat, this is over the past nine years.

  Fonte
 • Nie są dla nas zagrożeniem; nie tratują naszych zbiorów; nie niszczą naszych wiosek i nie niszczą naszego zdrowia.

  We are not threatened by it; it does not trample our crops; it does not destroy our villages; and it does not damage human health.

  Fonte
 • Nie dokonamy postępu, jeśli nie będziemy zdeterminowani, ale nie dokonamy go również jeśli nie będziemy cierpliwi.

  We will not make progress without determination, but we will not make progress without patience, either.

  Fonte
 • I dopóki nie użyje Pani swej siły, dopóki nie wstanie Pani i nie wypowie słowa, do którego Izrael nie przywykł, nic się nie zmieni.

  And until you use your power, until you stand up and use a word to Israel which they are not used to hearing, nothing will change.

  Fonte
 • Wzrost nie może być inteligentny, jeżeli nie jest zrównoważony, ani nie jest inteligentny, jeżeli nie prowadzi do integracji społecznej.

  Growth cannot be intelligent if it is not sustainable and it is also not intelligent if it is not inclusive.

  Fonte
 • Nie kupujemy, nie sprzedajemy, nie dążymy do pomnażania dóbr osobistych, gdyż nie grozi nam czarna godzina, na którą trzeba by odkładać.

  We do not buy or sell or seek personal fortunes because there is no uncertain future here for which to accumulate it.

  Fonte
 • Dobrze wiem, że niektórzy powiedzą mi, że w nigdy w historii przemysłu tyle nie inwestowano, nie produkowano, nie wymieniano i nie zarabiano.

  I am well aware that some people will tell me that never has so much been invested, produced, exchanged and earned by industry.

  Fonte
 • Jednak w Europie, gdy się coś podpisuje, jeśli od początku nie szanuje się swoich zobowiązań, nie ma już Europy, nie ma nic, nie ma negocjacji.

  However, in Europe, when you sign something, if you start by not respecting it, there is no more Europe, there is nothing at all, there are no negotiations.

  Fonte
 • Pragnę państwa zapewnić, że nie było przypadku, w którym rzecznik nie odpisał, nie udzielił wyjaśnień lub nie przekazał informacji pisemnych.

  I would like to assure you that there has never been any case in which the Ombudsman has not written, explained and provided written information.

  Fonte
 • Te wojny nie mogłyby trwać w nieskończoność w biednych krajach, których nie stać by nawet na nie było, gdyby nie stały za tym interesy zewnętrzne.

  These wars would never be able to last indefinitely in poor countries, which would not be able to afford them at all, if there were not external interests behind it all.

  Fonte
 • Europa powinna oznaczać jedność, a nie rozdzielenie; zgodę, a nie multilateralizm; standardy de jure, a nie de facto; integrację, a nie podziały etniczne.

  Europe should mean union, not separation; agreement, not multilateralism; de jure, not de facto; integration, not ethnic division.

  Fonte
 • Moja odpowiedź brzmi: nie, baronesso Ashton oraz nie, pani poseł Jiménez i nie, panie ministrze Kouchner: represje i morderstwa to nie są sprawy skomplikowane.

  My response is no, Baroness Ashton; no, Mrs Jiménez; no, Mr Kouchner: repression and murder are not complicated issues.

  Fonte
 • Nie chcę bawić się w ucznia czarnoksiężnika, nie chcę czekać, nie na Godota, ale na jakiegoś hipotetycznego kandydata, którego Rada nie zamierza przedstawić.

  I want to refuse to play the game of sorcerer's apprentice, to refuse to wait, not for Godot, but for another hypothetical candidate that the Council has no intention of putting forward.

  Fonte
 • Mentor nie jest konsultantem i nie będzie, na przykład, brał udziału w badaniach, nie przeprowadzi szeroko zakrojonej oceny lub nie opracowuje procedury lub metody.

  A mentor is not a consultant and will not, for example, undertake research, carry-out extensive assessments, or draw up procedures or methodologies.

  Fonte
 • Bez wolnego i niezależnego wymiaru sprawiedliwości nie może być mowy o prawie, nie są szanowane prawa człowieka, nie napływa kapitał zagraniczny i nie ma postępu.

  Without a free and independent justice system there can be no law, human rights are not guaranteed, and there is no foreign investment or progress.

  Fonte
 • Dopóki jednak kobiety nie czują się bezpiecznie we własnych rodzinach i krajach, nie może być mowy o pokoju. I to nie tylko w krajach, w których nie toczy się wojna.

  However, until women feel safe in their families and in their countries, it is impossible to talk about peace, and not only in countries where there is no war.

  Fonte
 • Nie ma takiej możliwości, nie możemy tego robić i nie mamy zamiaru tego robić, dopóki kiedyś w przyszłości nie zgodzimy się na stworzenie wspólnej polityki zdrowotnej.

  It is not an option, we cannot do it, and we have no intention of doing it unless we were able to agree at some future date to create a common health policy.

  Fonte
 • Obawiam się, że jeszcze nie żyjemy w idealnym społeczeństwie socjalistycznym, gdzie nikt nie ma odrębnej opinii, nikt nie ma innych potrzeb i nie ma rozbieżnych interesów.

  We do not yet live, I am afraid, in an ideal socialist society, where no one has a different view, no one has a different need and no one has a different interest.

  Fonte

Ähnliche Wörter

Nie marudź