This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

Polnisch-Englisch Übersetzung für "Pułap zasobów własnych w % DNB"

 • Pułap zasobów własnych w % DNB

  Own resources ceiling as a percentage of GNI (%)

 • Beispielsätze für: "Pułap zasobów własnych w % DNB"

 • Pułap zasobów własnych jako % DNB

  Own resources ceiling as a percentage of GNI

  Fonte
 • Pułap kosztów

  Cash sickness benefits

  Fonte
 • Środki na płatności wyrażone jako procent DNBDostępny margines Pułap środków własnych wyrażony jako procent DNB

  Appropriations for payments as a percentage of GNI Margin available Own resources ceiling as a percentage of GNI

  Fonte
 • Pułap deficytu nie obowiązuje w okresach dotkliwej recesji.

  This deficit limit is not applicable in a severe recession.

  Fonte
 • Mimo, że budżet UE stanowi główną dźwignię polityczną, to pułap zasobów własnych UE pozostaje niezmieniony od 1993 roku.

  While the EU budget is a major political lever, the ceiling on the EU's own resources has remained unchanged since 1993.

  Fonte
 • To powinno umożliwić dostosowanie pułapów poszczególnych działów.

  This should allow an adjustment of the different headings' ceilings.

  Fonte
 • Jednakże, pomimo postępu, stan większości zasobów ryb komercyjnych w wodach UE stanowi nadal powód do obaw.

  Nevertheless, despite these advances, the majority of commercial fish stocks in EU waters continue to give cause forconcern.

  Fonte
 • Nie sądzę, aby konieczny był przegląd pułapu zasobów własnych, ponieważ finansowanie polityki UE powinno być możliwe w ramach bieżącego pułapu dochodów.

  I do not believe that the own resources ceiling should be revised, as it should be possible to finance EU policy within the current income ceiling.

  Fonte
 • Nie sądzimy, aby konieczny był przegląd pułapu zasobów własnych, ponieważ finansowanie polityki UE powinno być możliwe w ramach bieżącego pułapu dochodów.

  We do not believe that the own resources ceiling should be revised as it should be possible to finance EU policy within the current income ceiling.

  Fonte
 • 61 krajowych, stanowić będzie wielojęzyczny punkt dostępu do zasobów kulturowych Europy w formie cyfrowej.

  61 measures to improve consumer protection and to strengthen network security.

  Fonte
 • limit maksymalnych wydatków uzgodniony przez rządy i parlamenty państw członkowskich, określany także jako pułap zasobów własnych.

  A maximum spending limit agreed by the Member States’governments and parliaments.

  Fonte
 • — limit maksymalnych wydatków uzgodniony przez rządy i parlamenty państw członkowskich, określany także jako pułap zasobów własnych.

  A maximum spending limit agreed by the Member States’ governments and parliaments.

  Fonte
 • Zobowiązania zakładają między innymi zapewnienie ludziom sprawiedliwego dostępu do zasobów naturalnych.

  The commitments include, for example, ensuring people have fair access to natural resources.

  Fonte
 • Wprowadziliśmy pułap projektów należących do mechanizmu czystego rozwoju (CDM) oraz dotyczące ich kryteria jakościowe.

  We have introduced an upper limit for the CDM or Clean Development Mechanism projects as well as quality criteria for them.

  Fonte
 • W ramach obecnej dyscypliny budżetowej można sporządzić wiarygodny plan odpowiadający potrzebom Unii, przedstawiający pułapśrodków własnych na poziomie 1,24% DNB.

  A credible plan to meet the EU’s needs can be drawn up within the current budgetary disciplines, represented by the ownresources ceiling of 1.24 % of GNI.

  Fonte
 • Taki pułap gwarantowałby w dalszym ciągu, że duże porty w Europie nie mogłyby dyktować wysokości opłat lotniskowych za zamkniętymi drzwiami.

  Such a threshold would still have ensured that Europe's big airports could not dictate airline charges behind closed doors.

  Fonte
 • Ustawa europejska Rady ustanawia środki wykonawcze w odniesieniu do systemu zasobów własnych Unii w zakresie, w jakim zostało to przewidziane w ustawie europejskiej przyjętej na podstawie ustępu 3.

  A European law of the Council shall lay down implementing measures of the Union's own resources system insofar as this is provided for in the European law adopted on the basis of paragraph 3.

  Fonte
 • Niemcy i Rosja działają ponad głowami innych krajów, które nie uzyskają dostępu do zasobów gazu - to ohydne.

  Germany and Russia are acting over the heads of other countries, which will not be offered any gas, and that too is dreadful.

  Fonte