This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

"Rodzaje kredytów EBI" für englisch

 • Beispielsätze für: "Rodzaje kredytów EBI"

 • Rodzaje kredytów EBI

  EIB loan formats

  Fonte
 • Konieczne jest planowane wsparcie finansowe ze strony EBI.

  The financial support of the EIB that is planned is necessary.

  Fonte
 • Nie zawsze powinniśmy obwiniać EBI za wykonanie, którym EBI bezpośrednio się nie zajmuje.

  We should not always blame the EIB for the implementation, which is not directly done by the EIB.

  Fonte
 • Ten dodatek odlicza się od udzielonych przez ministerstwo kredytów operacyjnych i kredytów na sprzęt.

  This bonus is taken from the operational credits and equipment credits provided by the ministry.

  Fonte
 • EBI, który został powołany na mocy traktatu rzymskiego, obchodzi w 2008 r. swoją pięćdziesiątą rocznicę.

  The EIB, which was set up by the Treaty of Rome, celebrates its fiftieth anniversary in 2008.

  Fonte
 • Etym kontekście głównym zadaniem EBI będzie udzielanie długoterminowych kredytów na projekty energetyczne w pięciu

  gainst this backdrop, the EIB’s principal role will be as a provider of longterm finance for energy projects in the Bank’s five energy priority areas

  Fonte
 • Prowadzone przez innowacyjne MŚP badania i rozwój, finansowane przez EBI, przyczyniły się do realizowania agendy lizbońskiej.

  EIB-financed research and development by innovative SMEs helped to implement the Lisbon agenda.

  Fonte
 • System gwarancji kredytowych KE/EBI stanowi odpowiedź na te wyzwania poprzez zapewnienie pokrycia zadłużenia podporządkowanego.

  The EC/EIB Loan Guarantee scheme addresses this challenge by backing the subordinated debt.

  Fonte
 • r rze wodnym• EBI wsektorze wodnym• EBI wsektorze wodnym• EBI wsektorze wodnym• EBI wsektorze wodnym• EBI wsektorze wodnym

  • The EIBinthe Water Sector• The EIBinthe Water Sector• The EIBinthe Water Sector• The EIBinthe Water Sector• The EIBinthe Water Sector

  Fonte
 • Wezwał do udostępnienia środków z funduszy EBI/EFI na standardowe inwestycje oraz poparł finansowanie MŚP podczas okresu rozruchu.

  It called for access to finance such as the EIB/EIF funds for normative investments, and supported the funding of SMEs during start-up.

  Fonte
 • Finansowaniesiecitranseuropejskich przez EBI• Finansowaniesiecitranseuropejskich przez EBI• Finansowaniesiecitranseuropejskich przez EBI•

  EIBfinancing ofthe Trans-European Networks• EIBfinancing ofthe Trans-European Networks• EIBfinancing ofthe Trans-European Networks•

  Fonte
 • Sądzę też, że korzystne byłoby uruchomienie upoważnienia EBI do udzielania kredytów Islandii, Białorusi, Libii, Irakowi oraz Kambodży.

  I also think it would be beneficial to activate the EIB mandate for providing credit to Iceland, Belarus, Libya, Iraq and Cambodia.

  Fonte
 • r rze wodnym• EBI wsektorze wodnym• EBI wsektorze wodnym• EBI wsektorze wodnym• EBI wsektorze wodnym• EBI wsektorze wodnym wów oleju itd.

  • The EIBinthe Water Sector• The EIBinthe Water Sector• The EIBinthe Water Sector• The EIBinthe Water Sector• The EIBinthe Water Sector

  Fonte
 • Ten mechanizm stanowi uzupełnienie kredytów, których EBI ma udzielić w ramach mandatów zewnętrznych przyznanych mu przez UE dla różnych regionów.

  Pending the development of national energy plans to be endorsed at EU level, the Bank will only finance commercial coal/lignite power stations that use the best available technology and are carbon capture ready.

  Fonte
 • Europejski Bank Inwestycyjny oferuje różne rodzaje kredytów na wsparcie dla projektów w dziedzinie energii, w zależności od ich rozmiarów i kategorii:

  The European Investment Bank offers various loan formats in support of energy investment, depending on project size and category:

  Fonte
 • Dla mnie akceptowalne rozwiązanie obejmuje wyłączenie kredytów dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, podobnie jak kredytów konsumenckich.

  For me it was acceptable for credit for micro-enterprises and small enterprises to be excluded, like consumer credits.

  Fonte
 • W związku z tym podstawowym zadaniem jest zbadanie alternatywnych źródeł finansowania poprzez inicjatywy publiczno-prywatne, EBI, Fundusze Strukturalne itp.

  It is therefore essential to explore alternative sources of funding via private-public initiatives, the EIB, the Structural Funds, etc.

  Fonte
 • Istotnym aspektem obecnego kryzysu gospodarczego jest spadek ogólnie dostępnych środków i kredytów oraz trudniejsze warunki uzyskiwania kredytów bankowych.

  One significant aspect of the current economic crisis is the reduction in the general resources available and in loans, along with stricter conditions being imposed for obtaining credit from banks.

  Fonte
 • Zaletą kredytów EBI są długie terminy spłaty – w sektorze przemysłowym do 12 lat, a w wypadku infrastruktury energetycznej – 20 lat lub nawet dłużej.

  An advantage of EIB finance is the extended maturities of the loans – in the industrial sector up to 12 years and for energy infrastructure up to 20 years and longer.

  Fonte
 • Ta gwarancja UE jest efektywnym sposobem łączenia środków budżetowych UE z własnymi zasobami EBI, zapewniając zarazem utrzymanie dobrej kondycji finansowej EBI.

  This EU guarantee is an effective means of combining EU budgetary funds with the EIB's own resources, while ensuring that the EIB's financial health is not affected.

  Fonte

Ähnliche Wörter

Rodzaje kredytów EBI