This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "Now it is not as easy as before"

Czasem się wie, że to bezcelowe

 • Przykłady użycia: "Now it is not as easy as before"

 • The difficulties that we are now facing will not be so easy to overcome.

  Trudności, jakie dzisiaj napotykamy, nie będzie łatwo przezwyciężyć.

  Fonte
 • If it was easy for you to spot me, it would be easy for others.

  Jeśli ty mnie rozpoznałeś, inni też mnie rozpoznają.

  Fonte
 • It is not easy in the Council, and I am sure it is not always easy either with all the Members of Parliament.

  Nie jest to łatwe w Radzie i z pewnością nie jest to zawsze łatwe w odniesieniu do wszystkich posłów do Parlamentu.

  Fonte
 • Take it easy, Eddie. Take it easy

  Spokojnie Eddie, spokojnie

  Fonte
 • But criticism is easy; what is being attempted has never been done before.

  Ale łatwo krytykować; nikomu jeszcze nie udało się to, czego próbuje się dokonać.

  Fonte
 • You're easy, very easy

  Jesteś łatwy, bardzo łatwy!

  Fonte
 • It was not easy to get the mandate, but now we have it and this is the framework of our negotiations.

  Nie łatwo było go zdobyć, ale teraz go mamy i stanowi on ramy naszych negocjacji.

  Fonte
 • Denial is the easy option, but I did not go into politics to fight for easy options.

  Zaprzeczanie przychodzi łatwo, ale nie po to zająłem się polityką, żeby szukać łatwych opcji.

  Fonte
 • Now, Croatia has taken that not-so-easy step and the fishing zone has been abolished for the Member States of the European Union.

  Otóż Chorwacja podjęła nie tak łatwą decyzję i zniosła strefę rybołówstwa dla państw członkowskich Unii Europejskiej.

  Fonte
 • Historically, before World War II, Palestine existed, and as we are seeing, it is not easy to erase it from the Arab memory.

  Historycznie przed drugą wojną światową istniała Palestyna i jak widać trudno ją z pamięci arabskiej wymazać.

  Fonte
 • The great unknown is always too easy a threat, and it is easy to join that particular chorus.

  Wielka niewiadoma jest zawsze zbyt łatwym zagrożeniem i bardzo łatwo przyłączyć się do tego szczególnego chóru.

  Fonte
 • Finally, I think that very easy definitions and very easy recipes are, by definition, suspect.

  Kończąc, uważam, że bardzo łatwe określenia, bardzo łatwe recepty są z definicji podejrzane.

  Fonte
 • Easy Going, Easy Growing Organic Basil

  Łatwa do wyhodowania ekologiczna bazylia na luzie

  Fonte
 • That is not easy at all, because guidelines have now been issued on what this information on end beneficiaries should look like.

  Nie jest to łatwe, ponieważ wydane zostały wytyczne określające, jak powinny wyglądać informacje dotyczące końcowych beneficjentów.

  Fonte
 • Just as it was not easy to found a university in Bohemia to compare with the Sorbonne, it is not easy to take over the EU presidency from France.

  Podobnie jak niełatwo było założyć w Czechach uniwersytet, który mógłby równać się z Sorboną, tak niełatwo jest obejmować prezydencję UE po Francji.

  Fonte
 • Now it is full steam ahead with creating a national qualifications framework, which is not exactly easy, given Germany's federal structure and the autonomy of each Land.

  Obecnie pełną parą ruszyły działania na rzecz utworzenia krajowych ram kwalifikacji, co nie jest takie łatwe, biorąc pod uwagę federacyjną strukturę Niemiec i autonomię każdego landu.

  Fonte
 • There is no doubt, as my fellow Members have rightly pointed out, that it was not easy for Slovakia, and it will not be easy for the country in the coming months.

  Nie ma wątpliwości, jak słusznie zauważyli moi koledzy posłowie, że nie było łatwo Słowacji i nie będzie łatwo temu państwu w najbliższych miesiącach.

  Fonte
 • This is not an easy undertaking, although the goal not to transgress a 2°C temperature increase by the end of the 21st century is now accepted by around 100 countries.

  Nie będzie to łatwe, chociaż cel zapobieżenia wzrostowi temperatury o więcej niż 2°C do końca XXI wieku postawiło sobie około 100 krajów.

  Fonte