This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "right"

right [n]

prawo [nt]

 • Przykłady użycia: "right"

 • Right size, right build, right hair. Right on!

  Słuszny wzrost, słuszne ciało, boski fryz, cały jest boski!

  Fonte
 • Guarantees and Securitisation ba r b 1 right ba r b 1 right ba r b 1 right

  Gwarancje i sekurytyzacja bar b 1 r i g h t bar b 1 r i g h t bar b 1 r i g h t

  Fonte
 • The right of asylum is a precious right as it is a right inherent to the human being.

  Prawo azylu jest cenne, jako że jest prawem przyrodzonym każdego człowieka.

  Fonte
 • In brief, fortunately for us you were the right man in the right place at the right time.

  W skrócie mieliśmy szczęście, że okazał się pan właściwym człowiekiem na właściwym miejscu we właściwym czasie.

  Fonte
 • The right to food is associated with the most sacred right of all: the right to life, meaning a life with a minimum of decency and not merely a fight for survival.

  Prawo do pożywienia jest związane z najbardziej podstawowym prawem do życia, to znaczy życia na co najmniej godziwym poziomie, a nie upływającego na walce o przetrwanie.

  Fonte
 • He stated that the source of the right to a homeland should be sought in the right to dignity, and that the right to a homeland is therefore a fundamental human right.

  Powiedział on, że źródła prawa do stron ojczystych należy upatrywać w prawie do godności, a tym samym prawo do stron ojczystych stanowi fundamentalne prawo człowieka.

  Fonte
 • He has invoked the right to property, the right to be heard, and the right to effective judicial review. In the context of this case, these rights are closely connected.

  Utrzymuje on, iż nie miał żadnej możliwości wypowiedzenia się na temat zarzucanych mu faktów i okoliczności, ani też na temat zgromadzonych przeciwko niemu dowodów.

  Fonte
 • Finally I would like to say that all of us who believe in the Basque people's right to decide are clear in our minds that the right to life is the most basic right of all.

  Na koniec chcę powiedzieć, że wszyscy, którzy wierzą w prawo Basków do decydowania o sobie, wiedzą, że najbardziej podstawowym prawem jest prawo do życia.

  Fonte
 • But the success of the transport operation depends also whether the consignee gets the right product, right quantity, right quality and right information to the right place.

  Powodzenie operacji transportowej zależy jednak również od tego, czy odbiorca otrzyma właściwy produkt w odpowiedniej ilości o danej jakości oraz właściwe informacje we właściwym miejscu.

  Fonte
 • According to Article 137(5) EC, the provisions of Article 137 EC ‘shall not apply to pay, the right of association, the right to strike or the right to impose lock-outs’.

  Zgodnie z brzmieniem art. 137 ust. 5 WE postanowienia tego artykułu „nie mają zastosowania do wynagrodzeń ani do prawa zrzeszania się, ani do prawa strajku, ani do prawa lokautu”.

  Fonte
 • Rights are essential, but rights create conflicts that rights cannot resolve: the right to life against the right to choose; my right to freedom against your right to respect.

  Prawa są niezbędne, ale prawa stwarzają konflikty, których prawa nie są w stanie rozwiązać: prawo do życia przeciwko prawu wyboru; moje prawo do wolności przeciwko twojemu prawu do szacunku.

  Fonte
 • It follows that the appellant’s claim that the contested regulation infringes the right to be heard, the right to judicial review, and the right to property is well founded.

  Wynika stąd, że zarzut wnoszącego odwołanie, według którego zaskarżone rozporządzenie narusza prawo do przedstawienia stanowiska, prawo do kontroli sądowej oraz prawo do poszanowania własności, należy uznać za zasadny.

  Fonte
 • Human rights include the right to say what you think, the right not to be put in prison without a fair trial, the right not to be tortured, and many other important rights as well.

  Prawa człowieka oznaczają, między innymi, że każdy ma prawo wypowiadania swojego zdania, nikogo nie można uwięzić bez rzetelnego procesu, nikt nie może być torturowany itd.

  Fonte
 • It is a personal right e right to reside in another EU country is your fundamental and personal right and is granted to you directly by the Treaty on the Functioning of the European Union.

  Prawo pobytu w innym państwie członkowskim UE jest Twoim fundamentalnym i osobistym prawem. Uzyskujesz je bezpośrednio na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

  Fonte
 • The right of citizens' initiative indeed has nothing to do with the right of petition, which is a democratic, constitutional right regarding Parliament, and the two should not be confused.

  Prawo obywatelskiej inicjatywy rzeczywiście nie ma nic wspólnego z prawem do składania petycji, które jest demokratycznym, konstytucyjnym prawem dotyczącym Parlamentu, i obu tych pojęć nie należy mylić.

  Fonte
 • If facing the right side of the machine the rider/passenger should firmly grasp the instructor’s right shoulder, placing his or her right foot on the pillion footrest with toes facing forward.

  Co ważne, kierowca musi zrozumieć, że waga i ruchy pasażera na tylnym siodełku mogą i będą wpływać na kierowanie motocyklem.

  Fonte
 • For us, it is important to draw the right line between what is right and what is abuse and to proceed in such a way as to show, and to prove, that for us the right ends where and when the abuse starts.

  Z naszej strony ważne jest, by nakreślić granicę między tym, co prawowite a tym, co stanowi nadużycie oraz postępować tak, by pokazać, dowieść, że według nas prawowitość kończy się tam, gdzie zaczyna nadużycie.

  Fonte
 • He was right to condemn waterboarding as torture, right to call a halt to the flawed military trials at Guantánamo Bay, and right to signal his determination to close the camp completely within a year.

  Miał rację potępiając podtapianie wodą jako formę tortur, wzywając do zawieszenia haniebnych sądów wojskowych w Guantanamo i sygnalizując własną determinację co do całkowitego zamknięcia obozu w ciągu roku.

  Fonte