This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "prawo"

prawo [nt]

right [n]

 • Przykłady użycia: "prawo"

 • 8 lewo, 24 prawo, 2 lewo, 1 7 prawo.

  8 left, 24 right, 2 left, 17 right

  Fonte
 • Prawo nie jest miękkie, prawo to przymus.

  Law is not soft, law is coercive

  Fonte
 • A. Prawo do informacji B. Prawo petycji C. Rzecznik Praw Obywatelskich

  A. The right to information B. The right of petition C. The Ombudsman

  Fonte
 • Było to minimalne prawo człowieka, prawo do godności ludzkiej, od czasu Antygony.

  This has been a minimum human right, the right to human dignity, since Antigone.

  Fonte
 • Wnosząca odwołanie powołała się na prawo do poszanowania własności, prawo do przedstawienia stanowiska oraz prawo do skutecznej kontroli sądowej.

  The appellant has invoked the right to property, the right to be heard, and the right to effective judicial review.

  Fonte
 • Własność intelektualna obejmuje również, poza własnością literacką i artystyczną, prawo patentowe i prawo znaków towarowych oraz prawa pokrewne.

  Intellectual property covers not only literary and artistic property but also inter alia patent and trademark rights and associated rights.

  Fonte
 • Tylko prawo może zagwarantować wolności, którymi cieszą się dziś Europejczycy i tylko prawo może zapewnić gospodarce niezawodne i rzetelne parametry.

  Only the law can guarantee the freedoms that Europeans enjoy today, and only the law can provide the economy with dependable and fair parameters.

  Fonte
 • W pierwszej sprawie Trybunał orzekł, że Zjednoczone Królestwo ma prawo w niektórych warunkach rozszerzyć prawo głosowania na obywateli krajów trzecich.

  It held that the United Kingdom could extend the vote to nationals of non-Member States under certain conditions.

  Fonte
 • 1206 źródła i dziedziny prawa1211 prawo cywilne1216 prawo karne1221 sądownictwo1226 organizacja wymiaru sprawiedliwości1231 prawo międzynarodowe1236 prawa i wolności

  1206 sources and branches of the law1211 civil law1216 criminal law1221 justice1226 organisation of the legal system1231 international law1236 rights and freedoms

  Fonte
 • Postanowienie to ma na celu utrzymanie poziomu ochrony zapewnionego obecnie w ramach ich odpowiedniego zakresu stosowania, przez prawo Unii, prawo krajowe i międzynarodowe.

  This provision is intended to maintain the level of protection currently afforded within their respective scope by Union law, national law and international law.

  Fonte
 • Powiedział on, że źródła prawa do stron ojczystych należy upatrywać w prawie do godności, a tym samym prawo do stron ojczystych stanowi fundamentalne prawo człowieka.

  He stated that the source of the right to a homeland should be sought in the right to dignity, and that the right to a homeland is therefore a fundamental human right.

  Fonte
 • Postanowienie to ma na celu utrzymanie poziomu ochrony zapewnionego obecnie, w ramach ich odpowiedniego zakresu zastosowania, przez prawo Unii, prawo krajowe i międzynarodowe.

  This provision is intended to maintain the level of protection currently afforded within their respective scope by Union law, national law and international law.

  Fonte
 • Po półtorarocznym członkostwie w UE nie ma już przeszkód, aby obywatele Słowacji w końcu uzyskali prawo, które zapewnia im traktat WE, prawo do swobodnego przepływu osób.

  After three and a half years of EU membership, there are no longer any obstacles to Slovak citizens at last getting the right to which they are entitled under the EC Treaty, the right to the free movement of persons.

  Fonte
 • Mamy ogólne prawo dotyczące bezpieczeństwa produktu, mamy prawo dotyczące bezpieczeństwa zabawek, ale musimy dokonać postępu w zakresie systemów wprowadzania w życie i kontroli.

  We have a general product safety law, we have a toy safety law but we need to step up enforcement and inspection regimes.

  Fonte
 • Wierzymy w prawo każdego człowieka do godności ludzkiej, co oznacza prawo do powstania z kolan i dumnego wyprostowania się oraz prawo do swobody myśli, wypowiedzi i kultu religijnego.

  We believe in the right of each person to human dignity, which means people's right to live on their feet and not on their knees, and the right to think and speak and worship freely.

  Fonte
 • Tylko prawo może zagwarantować wolności, do których uprawnieni są obywatele i tylko prawo może kształtować gospodarkę rynkową tak, by działała ona z pożytkiem dla nas wszystkich.

  Only the law can guarantee the freedoms that citizens are entitled to and only the law can shape the market economy in such a way that it works to the benefit of all.

  Fonte
 • Po trzecie, mówi się, że prawo do strajku jest prawem podstawowym, ale jeżeli porównuje się je ze swobodnym przepływem, wówczas prawo to ma mniejszą wartość, i to dużo mniejszą wartość.

  Thirdly, it is said that the right to strike is fundamental, but when it is then weighed against free movement, it does not weigh very heavily, not very heavily at all.

  Fonte
 • Europa stanie się projektem jedynie, gdy uda nam się ustanowić antropocentryczne i kosmopolityczne prawo, które musi obejmować bardziej zharmonizowane i mniej podzielone przez granice prawo karne.

  Europe will only be achieved as a project when we can establish anthropocentric and cosmopolitan laws, which must include criminal laws that are more harmonised and less divided by borders.

  Fonte