This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "So, who controls it?"

 • So, who controls it?

  Kto więc ją kontroluje?

 • Przykłady użycia: "So, who controls it?"

 • Whoever controls the past also controls the future.

  Ten, kto kontroluje przeszłość, kontroluje również przyszłość.

  Fonte
 • These official controls must include controls on feed businesses.

  Te kontrole urzędowe muszą obejmować kontrole w zakładach paszowych.

  Fonte
 • A man who controls a political machine and controls everything else in my state.

  Ten czlowiek rzadzi polityczna machina! Rzadzi wszystkim w moim stanie!

  Fonte
 • I think it was John Maynard Keynes who wrote 'He who controls the currency controls the country'.

  Wydaje mi się, że to John Maynard Keynes napisał, że "Kto kontroluje walutę, kontroluje państwo”.

  Fonte
 • Secondary level controls, which check the effectiveness of the primary level controls.

  Drugi poziom kontroli: na poziomie tym sprawdza się skuteczność pierwszego poziomu kontroli.

  Fonte
 • Whenever we start a project, there are ex ante controls and there are ex post controls afterwards.

  Ilekroć rozpoczynamy projekt, prowadzone są kontrole ex ante, a następnie kontrole ex post.

  Fonte
 • (133 (134 a result of such controls and 620 as a result of regular controls (Dutch national report).

  W 2004 r. w wyniku tych kontroli aresztowano 3466 kurierów narkotykowych, a 620 w wyniku regularnych kontroli (holenderskie sprawozdanie krajowe).

  Fonte
 • DO MEMBERSTATES USE ASOUND AND STANDARDISED APPROACH FOR CONTROLS ON SIMPLIFIED PROCEDURES AND ARE THESE CONTROLS EFFECTIVE?

  CZY PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE STOSUJĄ ODPOWIEDNIE I UJEDNOLICONE PODEJŚCIE DO KONTROLI PROCEDUR UPROSZCZONYCHI CZY TE KONTROLE SĄ SKUTECZNE?

  Fonte
 • DO MEMBER STATES USE A SOUND AND STANDARDISED APPROACH FOR CONTROLS ON SIMPLIFIED PROCEDURES AND ARE THESE CONTROLS EFFECTIVE?

  CZY PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE STOSUJĄ ODPOWIEDNIE I UJEDNOLICONE PODEJŚCIE DO KONTROLI PROCEDUR UPROSZCZONYCH I CZY TE KONTROLE SĄ SKUTECZNE?

  Fonte
 • DO MEMBER STATES USE A SOUND AND STANDARDISED APPROACH FOR CONTROLS ON SIMPLIFIED PROCEDURES AND ARE THESE CONTROLS EFFECTIVE?

  CZY PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE STOSUJĄ ODPOWIEDNIE I UJEDNOLICONE PODEJŚCIE DO KONTROLI PROCEDUR UPROSZCZONYCHI CZY TE KONTROLE SĄ SKUTECZNE?

  Fonte
 • In terms of controls, in its annual activity report, the EESC considered the number of ex post controls performed in 2006 insufficient.

  W zakresie kontroli w swym sprawozdaniu rocznym EKES uznał wiele kontroli ex post przeprowadzonych w 2006 r. za niewystarczające.

  Fonte
 • Since internal controls are not standardised, there is a risk of non-performance of important controls.

  Ponieważ mecha­nizmy kontroli wewnętrznej nie są ustandaryzowane, istnieje ryzyko, że ważne kontrole nie zostaną przeprowadzone.

  Fonte
 • Title III of Regulation No 796/2004, dealing with controls, contains a Chapter III, entitled ‘Controls relating to cross-compliance’.

  Tytuł III rozporządzenia nr 796/2004 poświęcony kontrolom obejmuje rozdział III („Kontrole dotyczące wzajemnej zgodności”).

  Fonte
 • It effectively controls our access to trade and more generally controls the circulation of information.

  Skutecznie kontroluje nasz dostęp do handlu, a ogólnie mówiąc, kontroluje obieg informacji.

  Fonte