This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "Sports have winners and losers"

Sport ma wygranych i przegranych

  • Przykłady użycia: "Sports have winners and losers"

  • Elections have winners and losers

   W wyborach są wygrani i przegrani

   Fonte
  • It is clear that in these agreements, there are winners and losers.

   To oczywiste, że w przypadku tych porozumień są wygrani i przegrani.

   Fonte
  • Like all transformations, the emerging order will produce winners and losers.

   Nowy porządek, jak wszystkie przemiany, przyniesie zwycięzców i przegranych.

   Fonte
  • As with all transformations, the emerging order will result in new winners and losers.

   Jak zawsze w toku przemian krystalizujący się nowy porządek wyłoni nowych wygranych i przegranych.

   Fonte
  • We have to revert back to peace mediation without winners or losers.

   Musimy wrócić do pokojowych mediacji, w których nie ma wygranych i zwyciężonych.

   Fonte
  • There are winners in this kind of policy, but there are also many losers.

   Są zwycięzcy w tego rodzaju polityce, ale jest także wielu przegranych.

   Fonte
  • Globalisation also brings opportunities: those who adapt come out as winners, those who do not as losers.

   Globalizacja również niesie ze sobą możliwości: zwyciężają ci, którzy się do niej dostosowują, natomiast ci, którzy tego nie czynią, są przegranymi.

   Fonte
  • It is therefore clear who the winners and who the losers will be when it is eventually concluded.

   Jasne jest zatem, kto wygra, a kto przegra na jej ostatecznym zawarciu.

   Fonte
  • But our current era has decisively become a global one, a transformation which is creating new winners and losers.

   Trwająca obecnie era ma jednak charakter zdecydowanie globalny, a transformacja kreuje nowych zwycięzców iprzegranych.

   Fonte
  • In the small picture, there will always be some winners and losers: it is the nature of any bilateral agreement.

   Patrząc wycinkowo, zawsze będą jacyś wygrani i przegrani: na tym polega charakter każdej umowy dwustronnej.

   Fonte
  • It is vital to improve the conceptual framework of standards, and to bear in mind that they are neither neutral nor academic and can produce both winners and losers.

   Ważne jest, aby ulepszyć koncepcyjne ramy standardów i aby mieć na względzie, że nie są one ani neutralne, ani akademickie i mogą dawać zarówno wygranych, jak i przegranych.

   Fonte
  • If farmers spend their time and efforts competing against each other instead of competing with the strong retail sector, I know who the winners and the losers will be.

   Jeżeli rolnicy tracą czas i energię na konkurowanie między sobą zamiast konkurować z silnym sektorem sprzedaży detalicznej, to wiadomo, kto wygra, a kto straci.

   Fonte
  • We cannot say to them that international trade is a game of winners and losers and that, unfortunately, they are the ones who will be sacrificed and that we can do nothing about it.

   Nie możemy im mówić, że handel międzynarodowy jest grą zwycięzców i przegranych, i że, niestety, to oni zostaną poświęceni, a my nie możemy nic na to poradzić.

   Fonte
  • It is less and less based on solidarity or on mutual agreements between nations; rather it is an order that is disrupting nations and creating a conflict between the winners and the losers.

   W coraz mniejszym stopniu opiera się to na solidarności czy na wzajemnych porozumieniach pomiędzy narodami; jest to raczej porządek, który psuje narody i prowadzi do konfliktów pomiędzy wygranymi a przegranymi.

   Fonte
  • The winners are not the ill, not the displaced, not the children, not the elderly whose homes were destroyed: the winners are wealthy businesspeople.

   Nie wygrają na tym chorzy, wysiedleni, dzieci, starcy, których domy zostały zniszczone; wygrają bogaci przedsiębiorcy.

   Fonte
  • We see winners and losers, the losers being the tens of thousands of local civilians who are withdrawing or fleeing in fear of government units.

   Mamy zwycięzców i przegranych, przy czym stroną przegraną jest licząca dziesiątki tysięcy miejscowa ludność cywilna, która wycofuje się lub ucieka z obawy przed jednostkami rządowymi.

   Fonte
  • In the case of this agreement, we have seen that there will only be winners, but I still wonder who the winners will be when I am told that they will be in the agricultural sector.

   W przypadku tej umowy, jak usłyszeliśmy, będą wyłącznie wygrani, ale wciąż zastanawiam się, kim dokładnie będą ci szczęśliwcy z sektora rolnego.

   Fonte
  • However, throughout the price chain, with speculations being made, there are winners and there are losers, with producers of agricultural products finding themselves in the position of loser most often.

   Jednakże, w łańcuchu cen, gdy prowadzona jest działalność spekulacyjna, jedni wygrywają, a inni przegrywają, najczęściej zaś na pozycji przegranej znajdują się wytwórcy produktów rolnych.

   Fonte