This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "Right to be heard"

Prawo do bycia wysłuchanym

 • Przykłady użycia: "Right to be heard"

 • Right size, right build, right hair. Right on!

  Słuszny wzrost, słuszne ciało, boski fryz, cały jest boski!

  Fonte
 • He heard me. He heard me

  Usłyszał mnie

  Fonte
 • l heard a story once. ln fact, l've heard a lot of stories in my time.

  Prawdę mówiąc, słyszałem wiele razy takie historyjki.

  Fonte
 • The appellant has invoked the right to property, the right to be heard, and the right to effective judicial review.

  Wnosząca odwołanie powołała się na prawo do poszanowania własności, prawo do przedstawienia stanowiska oraz prawo do skutecznej kontroli sądowej.

  Fonte
 • In this context, he seeks to rely on the right to be heard by the administrative authorities, as well as on the right to effective judicial review by an independent tribunal.

  W braku tych gwarancji, zamrożenie aktywów danej osoby na czas nieokreślony stanowi naruszenie jej prawa do poszanowania własności.

  Fonte
 • It follows that the appellant’s claim that the contested regulation infringes the right to be heard, the right to judicial review, and the right to property is well founded.

  Wynika stąd, że zarzut wnoszącego odwołanie, według którego zaskarżone rozporządzenie narusza prawo do przedstawienia stanowiska, prawo do kontroli sądowej oraz prawo do poszanowania własności, należy uznać za zasadny.

  Fonte
 • From that perspective, I believe that what we have heard lately from the President-in-Office, but also what we have heard today, is insufficient.

  I patrząc z tej perspektywy wydaje mi się, że ostatnie zapewnienia urzędującego przewodniczącego oraz dzisiejsze wypowiedzi to zdecydowanie za mało.

  Fonte
 • The respondents argue, however, that in so far as there have been restrictions on the right to be heard and the right to effective judicial review, these restrictions are justified.

  Przedstawiciele strony przeciwnej podnoszą jednak, że wprowadzone ograniczenia prawa do przedstawienia stanowiska oraz prawa do skutecznej kontroli sądowej należy uznać za uzasadnione.

  Fonte
 • I had never heard of you; nobody in Europe had ever heard of you.

  Nigdy o panu nie słyszałem; nikt w Europie nigdy o panu nie słyszał.

  Fonte
 • My problem is that the announcements we have heard over recent days and the announcements we have heard over recent weeks are very similar to those made in 2007.

  Z mojego punktu widzenia problem polega na tym, że oświadczenia, jakich mogliśmy wysłuchać w ciągu ostatnich dni i tygodni, są bardzo podobne do tych, które wygłaszano w 2007 roku.

  Fonte
 • I have heard names that you do not want to see; I have heard names that you would like to see.

  Słyszałam nazwiska kandydatów, których nie chcą państwo poznać; słyszałam takżenazwiska kandydatów, których chcecie tu zobaczyć.

  Fonte
 • Rights are essential, but rights create conflicts that rights cannot resolve: the right to life against the right to choose; my right to freedom against your right to respect.

  Prawa są niezbędne, ale prawa stwarzają konflikty, których prawa nie są w stanie rozwiązać: prawo do życia przeciwko prawu wyboru; moje prawo do wolności przeciwko twojemu prawu do szacunku.

  Fonte
 • Mr President, I have rarely heard such nonsense as I have just heard from the Vlaams Blok, the Front national and Dan Hannan.

  Panie Przewodniczący, rzadko można usłyszeć takie bzdury, jakie właśnie usłyszeliśmy ze strony Vlaams Blok, Frontu Narodowego i Dan Hannan.

  Fonte
 • Consequently, I believe that if it is deemed inappropriate, if this House does not make its voice heard on such a situation, when will it actually make itself heard?

  Podsumowując, jestem przekonana, że jeśli uznamy za niewłaściwe, aby ta Izba zabrała głos w tej sytuacji, to kiedy będzie ona miała możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie?

  Fonte
 • In several cases the Court of Justice rea¥rmed that all EU measures, even those stemming from UN decisions, should respect EU fundamental rights, in particular the right to a defence and the right to be heard.

  Te narzędzia prawne mają służyć zwalczaniu terroryzmu i naruszania praw człowieka przez wprowadzenieśrodkówograniczających– w szczególności zamrażania aktywów i zakazu podróży – wobec osób fizycznych i prawnych podejrzewanych o związki z organizacjami ter

  Fonte
 • However, the appellant did in any case have a right to be heard, recognised by the caselaw of the Community judicature, 27 as well as the right of access to the file during the administrative procedure before the Commission.

  Wnoszącej odwołanie przysługiwało jednak uznane w każdym razie przez orzecznictwo wspólnotowe uprawnienie do przedstawienia swojego stanowiska 27oraz prawo dostępu do akt przed Komisją w postępowaniu administracyjnym.

  Fonte
 • Despite this, they have worked valiantly, responsibly and with a highly pro-European spirit to ensure that Parliament is heard and that Europeans are heard at this very serious time when Europe's future is at stake.

  Pomimo przeciwności pracowały one dzielnie, odpowiedzialnie i w wysoce europejskim duchu, aby zagwarantować uwzględnienie opinii Parlamentu oraz Europejczyków w ważnym momencie, gdy waży się przyszłość Europy.

  Fonte
 • But the success of the transport operation depends also whether the consignee gets the right product, right quantity, right quality and right information to the right place.

  Powodzenie operacji transportowej zależy jednak również od tego, czy odbiorca otrzyma właściwy produkt w odpowiedniej ilości o danej jakości oraz właściwe informacje we właściwym miejscu.

  Fonte