This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "Nie chcę być osłem!"

 • Nie chcę być osłem!

  I don't wanna be a donkey!

 • Przykłady użycia: "Nie chcę być osłem!"

 • Nie chcę dzisiaj krytykować lub bronić rządu.

  I do not want to criticise or defend the government today.

  Fonte
 • Komisja chce popierać ten właśnie proces.

  This is the process that the Commission wants to encourage.

  Fonte
 • Społeczeństwo chce się czuć bezpiecznie.

  The public expects to be safe

  Fonte
 • Co muszę zrobić, jeżeli chcę przekroczyć granicę?

  What do I need to do if I am going to cross a border?

  Fonte
 • Wreszcie, chcę podać przykład braku sprawności jednolitego rynku.

  Finally, I want to give you an example of how the single market does not work.

  Fonte
 • Wszyscy myślimy globalnie, nikt nie chce działać lokalnie.

  We all think globally, nobody wants to act locally.

  Fonte
 • (SV) Chcę podziękować Komisji za opracowanie strategii.

  (SV) I want to thank the Commission for its strategy.

  Fonte
 • Chciałbym dowiedzieć się, czy Rada chce podjąć współpracę w tej sprawie.

  I should like to hear whether the Council wishes to cooperate on this.

  Fonte
 • Będę bardzo niezadowolona, jeśli to, co chcę dziś powiedzieć nie będzie tłumaczone.

  I will be very unhappy if there is no interpreting for what I wish to say tonight.

  Fonte
 • Chcę w związku z tym dokonać sprostowania co do właściwej roli Komisji w budowie drogi M3.

  I want to set the record straight as to the exact role of the Commission concerning the M3.

  Fonte
 • Chcę jeszcze raz podziękować sprawozdawcy, komisji i posłom za wsparcie strategii.

  Once again, I would like to thank the rapporteur, the committee and the Members for supporting this strategy.

  Fonte
 • Podsumowując, chcę zdecydowanie powiedzieć, że nie ma potrzeby ratowania instytucji finansowych.

  To conclude, I would certainly like to say that there is no need to rescue financial institutions.

  Fonte
 • Chcę podkreślić dwie kwestie, które uważam za bardzo istotne.

  Let me emphasise two points which I consider to be very important.

  Fonte
 • Mam nadzieję, że nikt z nas nie chce ponownie tego doświadczyć.

  I hope none of us wants to see that again.

  Fonte
 • Tak jak inni, ja również chcę pochwalić pracę służb ochrony ludności w walce z tymi klęskami, a w szczególności strażaków.

  As others have done, I also want to commend the work of the civil protection services and in particular the fire-fighters in tackling these disasters.

  Fonte
 • W jednej sprawie chcę jednak widzieć działania ze strony UE: chodzi o podniesienie poziomu podatków od alkoholu w szerokim zakresie.

  On one issue I nevertheless want to see EU action, and that is an upward adjustment of the taxation levels for alcohol across a broad front.

  Fonte
 • Europa nie potrzebuje UE, która chce narzucić wszystkim wspólny zestaw przepisów prawa pracy.

  Europe does not need the EU to impose a common set of labour laws on all.

  Fonte
 • UE chce pomóc teraz Grekom, ale Grecja musi dobrze się sobie przyjrzeć i w razie potrzeby zweryfikować swoje postępowanie.

  The EU is willing to help the Greek people now, but Greece must take a good look at itself and if necessary give itself a rap on the knuckles.

  Fonte